MMD 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Stüdyosu V
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMD 401
Güz
8
8
5
9

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders görsel iletişim tasarımı projeleri geliştirme becerileri geliştirmek üzere daha önceki yıllardaki derslerde kapsanan konuların üzerine inşa edilmiştir. Bu ders gelişmiş multimedya tasarım kavram ve problemleri ile çalışarak öğrencilerin geniş kapsamlı tasarım çıktıları üretmesini ve bu üretim sürecinde inisiyatif ile araştırma yapma, stratejik planlama, sistem tasarımı ve tematik görselleştirme gibi gelişmiş multimedya tasarımı yöntemleri kullanarak öğrencilere gelişmiş tasarım becerileri kazandırmayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlk tasarım fikri aşamasından son proje uygulamasına kadar olan tasarım sürecinde yaratıcı ve eleştirel tasarım yaklaşımı geliştirebileceklerdir.
  • Çeşitli tasarım olanaklarını keşfedip inceleyebilmek için farklı gözlem yöntemleri kullanma yetisini geliştireceklerdir.
  • Kendilerine verilen projeler üzerine çalışırken kişisel inisiyatifleriyle geliştirdikleri tasarım sorunu tanımı ve ileri kavram geliştirme yeti ve alışkanlıklarını geliştireceklerdir.
  • Tasarım araç ve yöntemlerini etkileşim ve deneyim tasarımı projelerine uygulayabileceklerdir.
  • Projelerde uygulamak üzere yazılımlar üzerine bilgi toplayabileceklerdir.
Tanımı Bu dersteki bütün projelerin amacı genel kavramlardan başlayarak öğrencileri büyük ölçekli planlama ve tasarım projeleri yapma yetilerini geliştirmeye yönlendirmektir. Sosyal medya kampanyaları, etkileşimli sistemler, gelişmiş deneyimler ve sergileme tasarımı konularına eğilen projelerle öğrencilerin ileri tasarım geliştirme ve uygulama yetilerini geliştirmek amaçlanmaktadır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje 01: Görsel Kültür, Öyküleme ile Anlatım ve Sosyal Medya
2 Proje 01: Proje Geliştirme ve Gözetim
3 Proje 01: Proje Geliştirme ve Gözetim
4 Proje 01: Proje Geliştirme ve Gözetim
5 Proje 01: Proje Geliştirme ve Gözetim
6 Proje 01: Teslim Aşaması
7 Proje 02: Kullanıcı Arştırması ve Deneyim Tasarımı
8 Proje 02: Kullanıcı Arştırması ve Deneyim Tasarımı
9 Proje 02: Proje Geliştirme ve Gözetim Project
10 Proje 02: Proje Geliştirme ve Gözetim Project
11 Proje 02: Proje Geliştirme ve Gözetim Project
12 Proje 02: Proje Geliştirme ve Gözetim Project
13 Proje 02: Teslim Aşaması
14 Proje 03: Mezuniyet Projesi Önerisi
15 Proje 03: Proje Geliştirme ve Gözetim
16 Döneim gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Dersin izlenecek belirli bir kitabı yoktur. Gerekli okumalar ve ilgili multimedya kaynakları ders süresinde öğrencilere iletilecektir.
Diğer Kaynaklar Diğer kaynaklar ders sürecinde öğrencilere duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
Proje
2
19
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
6
    Toplam
262

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest