VCD 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Stüdyosu I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 201
Güz
2
6
5
9

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu stüdyo dersinin amacı ikinci yıl öğrencilerini görsel iletişim tasarımı disipliniyle ve tasarım düşüncesi kavramıyla tanıştırmaktır. Bu tanışma ise kavrayış, araştırma, test etme ve kullanıcı ile temasla mümkün olmaktadır ki bunlar da tasarımın sorun tanımlama, fikir üretme ve form yaratma basamaklarının birincisinden sonuncusuna dek sistematik düşünce yoluyla mümkün olmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenciler; tasarıma sistematik bir yaklaşımla bakabileceklerdir.
  • araştırma yoluyla tasarımsal bir sorun tanımlayabileceklerdir.
  • fikirlerini kavramsallaştırabilecek ve görselleştirebileceklerdir
  • herhangi bir tasarım işini etkin bir biçimde sunup açıklayabileceklerdir.
  • profesyonel bir tasarım tavrı sergileyebileceklerdir.
Tanımı Öğrenciler tasarım elemanları ve prensiplerinin kullanımında güven kazanarak bunları etkili iletişim amacı için kullanacaklardır. Forma yönelik duyarlılık (estetik) içerik ve bağlama yönelik duyarlılıkla sağlanmaktadır. Bir nesenenin formu onun amacının ne olduğu, nerede ve ne zaman kullanılacağı, daha da önemlisi kimin tarafından kullanılacağı (kullanıcı / izleyici) göz önünde tutularak şekillendirilmektedir. Dolayısıyla bu ders gerçek hayattaki pratiklerin vazgeçilmezi olan pazarlama prensiplerine bir giriş niteliğindedir. Kullanıcı odaklı sistematik bir tasarım stratejisi geliştirmenin yanı sıra öğrenciler bu derste profesyonelliğin şu anahtar noktalarıyla tanıştırılmaktadır; ; proje planlama ve organizasyonu, etkin bir çalışma takvimi geliştirebilme, tasarım terminolojisini kullanabilme, bir tasarım işini açıklayabilme, bağımsız düşünce geliştirebilme, işin gerektirdiği tasarım sorumluluğunu üstlenebilme, etik tasarım, ekolojik kaygılara cevap verebilme, teknik konularda yüksek standartları yakalayabilme, teknik ve diğer gelişmelerden haberdar olabilme, bireysel çalışabilme, sınıf arkadaşlarıyla / meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunma, tasarım camiasında ve kurumlarında ve ağlarında tartışmaları izleyebilme

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Gün 1: Etkinlik 1 - Gün 2: Etkinlik 2 Dersin içeriği ve işleyişi hakkında bilgiler verilmesi. İki etkinlikle derse ısındırılması.
2 1. Proje: Fotografik Alfabe Ön araştırma, kavram geliştirme
3 Gün1: 1. Proje Fotografik Alfabe - Gün 2: Proje arası kritiği Ön araştırma, kavram geliştirme ve sunum
4 Gün 1: Yeni proje tanıtım, Jüri hazırlık - Gün 2: Birleşik Jüri Jüri hazırlığı, sunumu ve yeni projenin araştırılması
5 Proje 2: Film Posteri Tasarımı Film üzerine hazırlıklar (notlar, imgeler), araştırma ve kavram geliştirme
6 Gün 1: Proje arası kritiği - Gün 2: Proje 2: Film Posteri Tasarımı Ön araştırma, kavram geliştirme
7 Gün 1: Yeni proje tanıtım, Jüri hazırlık - Gün 2: Birleşik Jüri Ön araştırma, kavram geliştirme ve Sunum
8 Proje 3: Yeniden tasarım (Re-design): form(al) düzenlemeler Ön araştırma, kavram geliştirme
9 Gün 1: Proje arası kritiği - Gün 2: Proje 3: Yeniden tasarım (Re-design): form(al) düzenlemeler Ön araştırma, kavram geliştirme ve sunum
10 Gün 1: Yeni proje tanıtım, Jüri hazırlık - Gün 2: Birleşik Jüri Jüri sunumu
11 Proje 4: Gıda Ambalaj Tasarımı Ön araştırma, kavram geliştirme
12 Gün 1 Proje 4: Gıda Ambalaj Tasarımı Sunum
13 Gün 1: Proje arası kritiği - Gün 2: Proje 4: Gıda Ambalaj Tasarımı Sunum; Ön araştırma, kavram geliştirme
14 Proje 4: Gıda Ambalaj Tasarımı Gün 1: İç Jüri - Gün 2: Misafir Jüri Son hazırlıklar ve jüri sunumu
15 Öğrenci sergisi Sergi kurulumu
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Proje birfleri ve sunumları
Diğer Kaynaklar Frascara J. (2004). Communication Design: Principles, Methods, and Practice. Allworth Press, N.Y.; Frascara, J. (2004). Design Fundamentals: Introduction. Unpublished manuscript, Department of Art & Design, University of Alberta, Canada; Lupton, E. (ed.) (2011). Graphic Design Thinking: Beyond Brainstorming. Princeton Architectural Press, N.Y; Lupton, E.. Cole-Phillips, J. (2008). Graphic Design: the new basics. Princeton Architectural Press, N.Y.; Papanek, V. (1984). Design for the Real World. Thames and Hudson, London; Heller, S., Vienne, V. (2003). Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility. Allworth Press, N.Y.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
3
80
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
3
9
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
252

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest