VCD 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımda Göstergebilim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 340
Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Farklı iletişim modellerini / ekollerini anlayarak, geleceğin profesyonel tasarımcıları / iletişimcileri olarak net, hedefe yönelik mesajları yapılandırabilme becerisinin geliştirilmesi. Temel terminolojisi, kavramları, analiz metodları ve uygulamalı örnekleri incelenerek göstergebilimsel okumanın anlaşılması. Göstergebilimin bir anlam üretme etkinliği olarak potansiyel rollerinin araştırılması. Göstergebilimin sanat, grafik tasarım, endüstriyel tasarım, fotoğrafçılık, gazetecilik, reklam ve sinemadaki uygulamaları aracılığıyla görsel, sözel ve sözsüz mesajları okuma / oluşturma / değiştirmenin öğrenilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Göstergebilimsel analizi anlama ve kullanabilme becerisini edinebilecektir.
  • Göstergebilimsel teknikleri kullanarak farklı alan ve durumların analizini yapabilecektir.
  • İnsan iletişimini açıklama ve anlama aracı olarak göstergebilimin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirebilecektir.
  • Göstergebilimsel bilgiyi yeni tasarım geliştirme süreçlerine uygulayabilecektir.
  • Göstergebilimsel kod ve sistemlerin sanat ve tasarım işlerinde üstlendikleri işlevleri gözlemeyebilecektir.
  • Göstergebilimsel terminolojiyi kullanarak sanat ve tasarım eleştirisi yapabilecektir.
  • Görsel kültürü göstergebilim açısından inceleyip tasarım konularıyla ilişkilendirebilecektir.
Tanımı Bu ders göstergebilimin iletişim ve tasarımın anlaşılmasında kullanılması için gerekli araçları gösterme amacıyla tasarlanmıştır. Göstergebilimin temel kuram ve kavramları, tasarım alanında görsel analiz yapmakta kullanıldıkları şekilleriyle tartışılmakta, analitik, kritik ve yansıtmalı tasarım değerlendirmesi yapma araçları olarak değerlendirilmektedir. Özellikle görsel kültür üzerinde durularak, önemli bazı kavramlar incelenmekte ve bu kavramların hem mevcut tasarımların analizinde, hem de yeni tasarım geliştirme sürecinde kullanılabilmesi amaçlanmaktadır. Bu kavramlar şunlardır: Gösterge, dizi, dizim, artıkbilgi, entropi, düzgü, düzanlam, yananlam, söylen, metafor, metonim, ideoloji, temsil, pastiş, parodi, kodlama/çözümleme, gösterişçi tüketim ve beğeni.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 İletişim Modelleri Fiske – “Communication Theory” Cobley & Janzs – “Introducing Semiotics”
3 Anlam Üretme Chandler – “Models of the Sign” Fiske – “Communication, Meaning & Signs”
4 Göstergeler ve Anlam Fiske – “Signification” & “Semiotic Methods”
5 Kodlar ve Yapılar Fiske – “Codes”
6 Sözsüz İletişim Sebeok – “Nonverbal Communication”
7 Reklam, İdeoloji ve Anlam + Önceki Derslerin Gözden Geçirilmesi Fiske – “Ideology & Meanings” Williamson – “A Currency of Signs”
8 Ara Sınav -
9 Jakobson'un İşlevler Modeli Ashwin – “Drawing, Design & Semiotics” Fiske – “Jakobson’s Model of Functions”
10 İmgeleri Okumak Barthes “The Rhetoric of the Image” Burgin “Looking at Photographs”
11 Çağdaş Kültürde Göstergeler Berger – “Consumer Cultures”
12 Göstergebilim ve Marka Kültürü Berger “Brands & Identity” [Sunumlar]
13 Reklamları Okumak [Sunumlar] Falk – “The Benetton Toscani Effect: Testing the Limits of Conventional Advertising”
14 Önceki Derslerin Gözden Geçirilmesi [Sunumlar] Tüm projelerin ve sunumların teslimi
15 Final Teslimi -
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders notları şu linkte bulunabilir: http://homes.ieu.edu.tr/zarda/vcd340. Chandler, D. (2007): Semiotics: The Basics. New York: Routledge. Cobley, P. (ed.) (2001): The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics. London&New York: Routledge. Fiske, J. (1990): Introduction to Communication Studies. New York: Routledge.
Diğer Kaynaklar Ders sırasında ilan edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
24
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
104

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest