VCD 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgilendirme Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 450
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders, bilginin toplanması, organize edilmesi ve sunulmasındaki yaklaşım ve yöntemlerini aktarma amacı güden pratik uygulama üzerine kurulu bir stüdyo dersidir. Ders bilginin iletişimini gerektiren problemlerde, kolay anlaşılır, bilgilendirici ve aynı zamanda görsel olarak çekici tasarım çözümleri üretme becerilerini geliştirmeyi hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Amaçlanan alıcıların bilgi ihtiyacını tatmin etme amacıyla, iletilecek mesajın içeriğini belirlemeyi ve şekil vermeyi uygulayabilecektir.
  • Amaçlanan alıcılarla iletişime geçmek üzere bilgileri toplama, organize etme ve sunma amacını yerine getirebilecektir.
  • Amaçlanan alıcıların bilgi ihtiyacını tatmin etmek için kesin, bilgilendirici ve görsel olarak çekici çözümler üretmenin becerisini uygulayabilecektir.
  • Bilgiyi sunma becerisini anlamayı kolaylaştırmasına, çekiciliğine ve içeriğe uygunluğuna yönelik uygulayabilecektir.
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kapasiteleri ile ilgili bilgi toplayabilecektir.
  • Algılamaya ve bilişsel işlemeye yönelik insani iletişim kapasiteleriyle ilgili bilgi toplayabilecektir.
Tanımı Ders bilginin iletişimini gerektiren problemlerde, kolay anlaşılır, bilgilendirici ve aynı zamanda görsel olarak çekici tasarım çözümleri üretme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenciler konsept fikirlerini uygulayacakları medyayı seçmek konusunda özgür olacaklardır. Belirlenen proje teması çerçevesinde bir çözüm üretildiği sürece, basılı medya, etkileşimli medya yada mekansal uygulamalar (mekansal alanlarda bilgilendirme, işaret ve yön bulma sistemleri vb.) üzerinde uygulama yapılabilinir. Dersin teorik bilgi altyapısı proje uygulamaları sırasında stüdyo çalışmalarına paralel olarak verilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgilendirme tasarımına giriş, temel kavramların açıklanması , Alandan başarılı örneklerin incelenmesi (basılı medya, interaktif ve diğer örnekler.) Bilgilendirme tasarımı dersinden beklentiler ve önfikirler üzerine hazırlık
2 Proje 1 verilir, ilk tasarım fikirleri ve çizimler ve ilk kritikler Bilgilendirme tasarımının temel kavramları üzerine hazırlık.
3 Geliştirilen fikirler üzerine daha fazla kritik ve yorumlar Proje üzerine tasarım fikirlerinin geliştirilmesi.
4 Tasarım fikirlerinin tam çalışmalara dönüşmesi Proje üzerine tasarım fikirlerinin geliştirilmesi.
5 Sınıf değerlendirmesi ve kritikler Proje 2 verilir, ilk tasarım fikirleri ve çizimler ve ilk kritikler Her bir projenin sınıfta sunulmak ve birlikte değerlendirilmek üzere tamamlanması.
6 Geliştirilen fikirler üzerine daha fazla kritik ve yorumlar Proje üzerine tasarım fikirlerinin geliştirilmesi.
7 Tasarım fikirlerinin tam çalışmalara dönüşmesi Proje üzerine tasarım fikirlerinin geliştirilmesi.
8 Sınıf değerlendirmesi ve kritikler Proje 3 verilir, ilk tasarım fikirleri ve çizimler ve ilk kritikler Her bir projenin sınıfta sunulmak ve birlikte değerlendirilmek üzere tamamlanması.
9 Geliştirilen fikirler üzerine daha fazla kritik ve yorumlar Devam eden projeyle ilgili tasarım fikirleri geliştirilmesi
10 Tasarım fikirlerinin tam çalışmalara dönüşmesi Devam eden projeyle ilgili tasarım fikirleri geliştirilmesi
11 Sınıf değerlendirmesi ve kritikler Proje 4 verilir, ilk tasarım fikirleri ve çizimler ve ilk kritikler Her bir projenin sınıfta sunulmak ve birlikte değerlendirilmek üzere tamamlanması.
12 Geliştirilen fikirler üzerine daha fazla kritik ve yorumlar Devam eden projeyle ilgili tasarım fikirleri geliştirilmesi
13 Tasarım fikirlerinin tam çalışmalara dönüşmesi Devam eden projeyle ilgili tasarım fikirleri geliştirilmesi
14 Sınıf değerlendirmesi ve kritikler Her bir projenin sınıfta sunulmak ve birlikte değerlendirilmek üzere tamamlanması.
15 Tüm projeler ve dönem üzerine genel değerlendirme, ilgili teoriler ve üretilen işler bağlamında dersin genel bir özeti. Tüm dönemin ve projelerin genel değerlendirmesinin yapılabilmesi için önhazırlık.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yok
Diğer Kaynaklar • An Introduction to Information Design by MIJKSENAAR Paul • Envisioning Information by TUFTE Edward R. • Information Design by JACOBSON Robert • Information Graphics: Innovative Solutions in Contemporary Design by WILDBUR Peter, BURKE Peter • The Visual Display of Quantitative Information by TUFTE Edward R. • Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative by TUFTE Edward R.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
90
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
6
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
76

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest